Loading ....
Sáng lập viên
Số lượt người truy cập: 2.306.534
Số người đang truy cập: 8

 1 - Hình thức tài trợ
- Tài trợ bằng hiện vật
- Tài trợ bằng tiền
- Các hình thức tài trợ khác

2 - Cách thức tài trợ

- Tài trợ trực tiếp, có địa chỉ;
- Tài trợ thông qua Quỹ.
- Các hình thức khác theo thỏa thuận của nhà tài trợ và Quỹ

3 - Thủ tục tài trợ
- Nhà tài trợ và Quỹ ký kết Hợp đồng tài trợ;
- Triển khai việc tài trợ theo Hợp đồng.
- Thanh lý Hợp đồng tài trợ

4- Quyền lợi nhà tài trợ

- Việc tài trợ được thông tin công khai trên website của Quỹ;
- Tên và logo nhà tài trợ được giới thiệu trên webstite của Quỹ;
- Các quyền lợi khác theo Quy chế tặng thưởng của Quỹ.